Akshay Sura Avatar

MVP Profile

Akshay Sura

United States

Titles

Technology 2022

United States

Technology 2021

United States

Technology 2020

United States

Commerce 2019

United States

Technology 2018

United States

Technology 2017

United States

Technology 2016

United States

Technology 2015

United States

Technology 2014

United States

Timeline

1/31/2022

Technology 2022

Technology 2022

1/31/2021

Technology 2021

Technology 2021

1/31/2020

Technology 2020

Technology 2020

1/31/2019

Commerce 2019

Commerce 2019

1/31/2018

Technology 2018

Technology 2018

1/31/2017

Technology 2017

Technology 2017

1/31/2016

Technology 2016

Technology 2016

1/31/2015

Technology 2015

Technology 2015

1/31/2014

Technology 2014

Technology 2014